ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst zonder dewelke de overeenkomst niet zou tot stand gekomen zijn.

 1. De redactie van het tijdschrift behoudt zich het recht voor, zonder enige motivering, de inlassingen, waarvan ze tekst, illustraties of schikkingen niet passend acht, te weigeren. De n.v. Publicarto, noch de uitgever kunnen terzake tot enige schadevergoeding uit welke hoofde ook, gehouden zijn.
 2. Wijzigingen aan tekst en/of veranderingen van documenten worden voor elk nummer toegestaan indien deze in het bezit van de n.v. Publicarto zijn volgens de termijnen op het tarief vermeld, en indien deze uitgaan van de persoon die opdracht heeft gegeven tot inlassing.Alle documenten, materiaal zijn door de adverteerder te leveren en moeten in het bezit van de n.v. Publicarto zijn volgens de termijnen op het tarief vermeld. Bestelde plaatsruimte, waarvoor de teksten en/of het materiaal na deze termijn toekomen bij de n.v. Publicarto, zullen aangerekend worden. Materiaal dat 12 maanden na de laatste inlassing niet aangetekend teruggevraagd werd, wordt vernietigd zonder enig recht op schadevergoeding. Alle materiaal wordt verstuurd bij gewone post uitsluitend op risico van de opdrachtgever van de publiciteit.
 3. Onbruikbaar materiaal moet op het eerste verzoek van de n.v. Publicarto vervangen worden. Zo aan dit verzoek geen gevolg gegeven wordt, behoudt de n.v. Publicarto zich het recht voor, zelf, op kosten en risico van de adverteerder, deze documenten bij te werken. Hoe dan ook, er worden in dit geval geen klachten aanvaard over het resultaat van de afdruk.
 4. De duurtijd van een contract kan nooit langer zijn dan 1 jaar vanaf de datum van de eerste plaatsing.
 5. De klanten die een drukproef zouden willen ontvangen vòòr het verschijnen, dienen dit uitdrukkelijk én schriftelijk aan te vragen bij het overmaken van de inlassingsopdracht en minimum één week vòòr afsluitdatum materiaal.
 6. Iedere aankondiging geeft recht op twee gratis bewijsnummers. Alle supplementaire bewijsnummers worden gefactureerd.
 7. Al de betalingen dienen contant te geschieden bij ontvangst van de factuur of desgevallend binnen de individueel vastgelegde betalingstermijn. Bij niet-betaling op de bepaalde datum is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling de wettelijke interest verschuldigd vanaf factuurdatum. Daarenboven, indien de betaling méér dan één maand nà vervaldag uitblijft, is conventioneel van rechtswege eisbaar een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding t.b.v. 15% op het verschuldigde saldo van de factuur met een minimum van 40,00 € per factuur en dit buiten voormelde interest. Tevens zijn van rechtswege alle andere facturen onmiddellijk eisbaar.
 8. De tussenkomst van een bemiddelaar (reclame- en adviesbureau, publiciteitsagenten e.a.) tijdens de uitvoering van een publiciteitsorder kan geen aanleiding geven tot toekenning van enige commissie door, of wijziging van de overeenkomst t.o.v. de n.v. Publicarto.
 9. De tijdstippen van verschijning worden slechts ten indicatieve titel aangegeven. Terzake kan Publicarto niet aansprakelijk gesteld worden zelfs niet in geval van niet-verschijning.
 10. Zonder enige motivering kan Publicarto een voorschot van 60% eisen en de uitvoering van de opdracht schorsen tot betaling van het voorschot.
 11. De opdrachtgever, ook al dient aan een derde gefactureerd te worden, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de opdrachten.
 12. Elke wijziging van welke aard ook dient schriftelijk te gebeuren uitsluitend door de opdrachtgever en uitdrukkelijk aanvaard te worden door de n.v. Publicarto.
 13. De uitgever noch de n.v. Publicarto kunnen aansprakelijk gesteld worden voor het rendement en/of het misbruik van de publiciteit en/of van antwoordcoupons.
 14. Alle betwistingen dienen binnen 8 dagen na het verschijnen van de publiciteit aangetekend verstuurd te worden aan de n.v. Publicarto.
 15. Voor alle geschillen zelfs indirect, of ingeval van tussenkomst zijn alléén de rechtbanken van Gent bevoegd.
 16. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant de verkoopsvoorwaarden door de n.v. Publicarto. Onder geen enkel beding kan van deze verkoopsvoorwaarden afgeweken worden, tenzij ingeval van schriftelijke bevestiging door de n.v. Publicarto.
 17. Bij annulatie wordt de inlassing volledig aangerekend.
 18. De uitsluitende verantwoordelijkheid voor advertenties wordt gedragen door de opdrachtgever die hiertoe zowel de uitgever als de n.v. Publicarto vrijwaart tegenover wie ook.